!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Ockupanten

Valberedning

 

Kort instruktion för valberedningens arbete i Brf. Ockupanten

Krukmakargatan 6 – 12

 

Denna instruktion vill vara ett stöd och hjälp till den som blir vald som valberedare . Den skall ses som ett verktyg för att kunna underlätta arbetet för att få medlemmar att ta på sig styrelseuppdrag, eller revisor inom bostadsrättsföreningen Ockupanten.

Vad är en valberedning?

Det är en mindre grupp medlemmar inom bostadsrättsföreningen som blir valda just till att förbereda val i föreningen.

Vilka kan väljas till valberedning.

Till valberedare kan vilken som av föreningens medlemmar väljas. Den som väljs bör ju självklart, vara beredd att ge av sin tid till valberedningsarbetet.

Valberedningens uppgift.

Valberedningens främsta uppgift inom brf. Ockupanten är att till årsstämman lägga förslag på personer till styrelsen och revisorer.

Antalet valberedare.

En valberedning kan bestå att två – fem medlemmar från föreningen. En av medlemmarna bör utses som sammankallande och den som leder arbetet inom valberedningen.

Valberedningens arbete.

Valberedningen skall försöka arbeta under tiden från årsstämma till årsstämma. Den bör ju dock arbeta senast c:a fyra månader innan stämmans genomförande i bostadsrättföreningen.

Valberedningen skall försöka skapa sig en uppfattning om hur styrelsen arbetar. Detta kan den göra genom att samtala med enskilda medlemmar av styrelsen. Den bör också söka att närvara vid ett eller två styrelsemöten under året.

Valberedningen bör höra samtliga som utgör styrelsen för att efterhöra om någon önskar lämna sitt uppdrag eller önskar bli omvald.

Vad gäller den föreningsvalde revisorn behöver det inte vara en person med ekonomiska kunskaper. Intresse av bostadsrättsföreningens skötsel är ett bra incitament.

Valberedningen bör ha någon form av dialog med övriga medlemmar inom bostadsrättsföreningen. Detta kan ske genom uppsättande av anslag i portar för att efterhöra intresse från medlemmar, att ingå i bostadsrättföreningens styrelse. Det kan också vara ett formulär till samtliga medlemmar som delas ut.

Ett sätt arbeta är ju att söka få en personlig dialog med alla medlemmar. Detta kräver tid och en god planering från valberedningens medlemmar.

Valberedningen bör efterforska om det finns någon i bostadsrättsföreningen som har specialkunskaper, som föreningen kan ha glädje av när det gäller styrelsens arbete.

Valberedningen bör sträva efter att både kvinnor och män kan engageras i styrelsens arbete.

Valberedningens presentation av förslaget.

Valberedningen kan presentera till föreningens ordförande vilka som är tänkta att läggas förslag på till årsstämman för val. Denna presentation, får dock på intet sätt, påverka valberedningens arbete och det tänkta förslaget till årsstämman.

Valberedningen bör lämna sitt förslag, antingen genom anslag på föreningens anslagstavlor eller genom att lämna till samtliga medlemmar. Detta för att om möjligt, få medlemmarna att känna delaktighet i valet till föreningens styrelse.

Årsstämman.

Valberedningen bör vara väl förberedd på frågor och kunna utveckla sitt förslag inför årsstämmans deltagare.

 

Denna instruktion antagen november 2013