!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Ockupanten

Ombyggnad och renovering

Regler och rutiner för ombyggnad i lägenhet

Upprättade: 2004-12-05
Reviderade: 2011-04-12

OBS!Inga arbeten får påbörjas utan att skriftligt godkännande erhållits från styrelsen. OBS!

 

1. Generella regler/rutiner för samtliga typer av ombyggnadsarbeten i brf-lägenhet

  •  ANMÄLNINGSPLIKT GÄLLER
  • ansökan på speciell blankett (Begäran om tillstånd för ändring i bostadsrättslägenhet) skall skickas in till styrelsen före arbetets start, för godkännande av planerade ombyggnads- / renoveringsarbeten
  •  i ansökan skall redogöras för vad som skall byggas om, tillvägagångssätt, utvalda auktoriserade och certifierade entreprenörer för arbetet, ritningar och eventuella beräkningar etc
  • styrelsen har rätt att inspektera lägenhet innan arbetets påbörjande, under arbetet och efter avslutat arbete. Kostnad för detta belastar lägenhetsinnehavaren.
  • Alla arbeten ska utföras enligt respektive branschs råd och anvisningar.

 

2. Speciella regler:

Rörarbeten:
Arbetet skall utföras av auktoriserad och certifierad firma, med samtliga för arbetet erforderliga behörigheter. Arbetet skall följa ”Säkra våtrum”

Vid rördragningar under köksskåp och liknande är det viktigt att lämna kvar ett ordentligt öppet utrymme där rördragningarna går ner i golv. Befintliga inspektionsluckor får ej tas bort.

Ventilationsarbeten:
Arbetet skall utföras av auktoriserad och certifierad firma, med samtliga för arbetet erforderliga behörigheter.

Spiskåpornas funktion med spjäll får ej ändras. Egna spisfläktar kopplade till systemet är inte tillåtna.

Befintliga ventilationsdon får ej övertäckas eller förändras på annat sätt.

Ytskikt:
Vid badrumsrenovering skall ytskiktet (fuktspärren) utföras av auktoriserad och certifierad firma. Arbetet skall följa Byggkeramikrådets senaste anvisningar. Detta är ett försäkringskrav.

El-arbeten:
Arbetet skall utföras av auktoriserad och certifierad firma, med samtliga för arbetet erforderliga behörigheter.

Byggnadsarbeten:
Arbetet skall utföras av auktoriserad och certifierad firma, med samtliga för arbetet erforderliga behörigheter. Generellt gäller att ingrepp i husets stomme inte är tillåten. Vid håltagning i betongvägg/bjälklag skall konstruktör skriftligt intyga att ingreppet kan genomföras utan men för stommens bärighet, samt utan att gällande fukt-, brand- och ljudkrav åsidosättes. Obligatorisk bygganmälan till kommunen görs av lägenhetsinnehavaren.
Befintliga inspektionsluckor måste vara åtkomliga och får ej byggas för.

Ingrepp får ej göras i lägenhets utsida/fasad.

 3. Övrigt:

Bostadsrättsinnehavaren står själv ansvarig för de kostnader/investeringar som föreningen enligt lagar och förordningar kan åläggas om de direkt har samband med bostadsrättsinnehavarens utförda renoverings-, ombyggnadsarbeten.

TIPS: Använd gärna formuläret "Allmänna bestämmelser för ROT-arbeten" vid tecknande av avtal med entreprenör.
 

Aktuella lagar
Bostadsrättslagen och föreningslagen reglerar en bostadsrättsinnehavares rättigheter/skyldigheter och hur Brf Ockupanten ska skötas.